Методична робота – це робота, яка сприяє поліпшенню фахової підготовки педагогічних кадрів у закладах освіти, спонукає кожного вчителя до підвищення свого фахового рівня; сприяє взаємному збагаченню членів педагогічного колективу педагогічними знахідками, дає змогу молодим учителям вчитися педагогічної майстерності у старших і досвідченіших колег, забезпечує підтримання в педагогічному колективі духу творчості, прагнення до пошуку.Зміст методичної роботи:

- поглиблення філософсько-педагогічних знань, які спрямовані на відродження і розвиток національної освіти в Україні, вивчення педагогічної теорії і методики навчання і виховання, психології, етики, естетики, поглиблення науково-теоретичної підготовки з предмету і методики його викладання з урахуванням вимог в Україні;
- вивчення діалектики і принципів розвитку української школи;
- збагачення педагогічних кадрів надбаннями української педагогіки, науки, культури;
- вивчення теоріїі досягнень науки з питань викладання предметів, володіння сучасними науковими методами. Глибоке вивчення і практична реалізація оновлених програм і підручників, розуміння їх особливостей і виконання з позицій формування освітньої реформи;
- освоєння методики викладання додаткових предметів. Випереджальний розгляд питань методики вивчення складних розділів навчальних програм з демонструванням відкритих уроків, застосуванням наочних посібників, ТЗН, дидактичних матеріалів;
- освоєння і практичне застосування теоретичних положень загальної дидактики, методики і принципів активізації освітньої діяльності учнів і формування в них наукового світогляду;
- систематичне інформування про нові методичні рекомендації, публікації щодо змісту і методики роботи, глибоке вивчення відповідних державних нормативних документів;
- впровадження досягнень етнопедагогіки, психології й окремих методик та впровадження в діяльність педагогічних колективів зразків національної культури і традицій.

Завдання методичної роботи:

- підвищення наукового рівня вчителя: підготовка вчителя до засвоєння ним змісту нових програм і технологій їх реалізації;
- постійне ознайомлення з досягненнями психолого-педагогічних дисциплін і методик викладання;
- вивчення і втілення у практику передового педагогічного досвіду, творче використання перевірених рекомендацій: збагачення новими, прогресивними і досконалими методами, засобами навчання; постійне вдосконалення навичок самостійної роботи вчителя, надання йому кваліфікаційної допомоги як у питаннях теорії, так і в практичній діяльності, у підвищенні результативності його педагогічної праці.

Функції методичної роботи в школі:

А) функція планування – важливий підготовчий етап методичної роботи, яка полягає у визначенні системи заходів, що забезпечать досягнення найкращих результатів;
Б) організаційна функція полягає в діяльності, пов’язаній з удосконаленням структури методичної роботи, змісту діяльності різних її складових;
В) діагностична функція – вимагає регулярного вивчення ступеня розриву між реальним рівнем компетентності педагогів, що виявляється в узагальненому результаті їх праці, та вимогами суспільства до якості діяльності конкретних працівників освіти;
Г) прогностична функція вимагає визначення знань та умінь, необхідних педагогам у майбутньому;
Д) моделююча функція полягає у розробці принципово нових положень, у формуванні та впровадженні моделей передового досвіду, їх експериментальній перевірці, після якої вони можуть бути використані як зразки для впровадження;
Е) відновлювальна функція передбачає відновлення частково забутих або втрачених учителями знань після закінчення педагогічного освітнього закладу;
Є) корегуючи функція спрямована на виправлення в діяльності педагогів недоліків, пов’язаних з використанням застарілих методик, що не відповідають вимогам сучасності;
Ж) пропагандистська функція спрямована на інформування педагогів, їх агітацію щодо впровадження у практику досягнень науки, передового педагогічного досвіду;
З) контрольно-інформаційна функція полягає в утворенні і підтримці стабільного зворотнього зв’язку, в оцінці відповідності наслідків методичної роботи плановим завданням та нормативним вимогам.

Кiлькiсть переглядiв: 757